Whatsapp

ربات های ناظر که در آینده نزدیک توانایی نگهداری از محصولات و از بین بردن علف های هرز را در محیط کشت بر عهده خواهند گرفت.